ANUNȚ DE PARTICIPARE

  ANUNȚ DE PARTICIPARE

 

privind achiziționarea Servicii de confecționatre si instalare a gardului
prin procedura de achiziție

 1. Denumirea autorității contractante: IP LT Nicolae Milescu Spatarul, mun. Chișinău
 2. IDNO: 1017620000834
 3. Adresa:  mun.Chişinău, str. Florilor 14/4
  1. Numărul de telefon/fax: 022 320 370
  2. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: nmspataru@mail.ru
  3. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: Chișinău, str.Florilor 14/4
  4. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Învățămînt
 4. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

 

 crt.

Simbol norme şi Cod  resurse 

 

Denumire lucrărilor   

Unitatea de masura

Volum

 

1

2

3

4

5

 

 

1. Scari exterioare

 

 

1

RpCB18F

 

Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu

m3

12,500

2

CC03C

 

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi

kg

69,450

3

RpCB04B

 

Beton armat turnat in scari, din beton armat, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250)

m3

12,500

4

CN53A

 

Grunduirea suprafetelor exterioare a pardoselelor

m2

63,500

5

CG47D

 

Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm

m2

63,500

6

TrI1AA01C2

 

Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2

t

18,600

7

TsI50A10

 

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km

t

18,600

 

 

2. Gardu

 

 

8

TsA01A1

 

Sapatura manuala de pamint in  gropi la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor

m3

0,980

9

TsD01A

 

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor

m3

0,980

10

CA03E2

 

Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)

m3

0,980

11

RpCP44A

 

Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor

kg

524,000

12

CO07A

 

Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit Gard existent, Otel profilat FARA PRET

kg

524,000

13

CO07A

 

Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit Gard nou

kg

102,000

14

CN26A

 

Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice  (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual

t

0,102

 

 1. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1)      Pentru un singur lot;

 1. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
  1. Termenii și condițiile de executare solicitați: după semnarea contractului, la solicitarea autorităţii contractante. Termenul de executare a lucrărilor - 60 de zile calendaristice.
  2. Termenul de valabilitate a contractului:  31.12.2022
   1. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică
   2. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică
   3. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate:

 

Descrierea criteriului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea

Devizele formele F3, F5, F7

Original - cu semnătura electronică a operatorul economic.

Obligatoriu

 1. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

 

 1. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

 

 1. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

 

 1. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut

 

 1. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

 

Nr. d/o

Denumirea factorului de evaluare

Ponderea%

 

nu se aplică

 

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

           până la: 15 .00

           pe: 21.04. 2022

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: mun. Chișinău, str. Florilor 14/4

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

24. Locul deschiderii ofertelor: IPLT N. Milescu Spătarul

                                                        15.00, 22.04. 2022

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

 

25. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 21.03.2022

 

 

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.