ANUNȚ DE PARTICIPARE 2020

 ANUNȚ DE PARTICIPARE

 

privind achiziționarea Lucrări de reparație general a sălii de mese 2020
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție mica valoare
(tipul procedurii de achiziție)

 

 1. Denumirea autorității contractante: Instituția Publică Liceul Teoretic ,,Nicolae Milescu Spătaru”

IDNO: 1017620000834

 1. Adresa: Florilor 14/4

 2. Numărul de telefon/fax: 022324900

 3. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: nmspataru@mail.ru

 4. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP 

 5. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Învățământ

 6. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

 

Nr. d/o

Cod CPV

Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate

Unitatea de măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință

Valoarea estimată
fără TVA

1

Lucrări de reparație generală a sălii de mese

buc

1

Conform formularului nr. 1 anexat

Suma totală 

220 945,28 lei      

 1. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

 1. Pe poziție;

 1. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

 1. Termenii și condițiile de executare solicitați: in termen de 30 zile conform procesului verbal de  demarare a lucrărilor.

 2. Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2020.

 3. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

(indicați da sau nu)

 1. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu.

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

 1. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):toate actele obligatoriu vor fi prezentate în sistemul SIA RSAP semnate electronic.

 

Nr. d/o

Descrierea criteriului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:

Nivelul minim/
Obligativitatea

1

DUAE

Original, semnate electronic

obligatoriu

2

Oferta forma F 3.1  devizele formele  3,5,7

Original, semnate electronic

obligatoriu

3

Certificat/Decizie, Extras de înregistrare (extrasul va conține domeniul de activitate alimentar)

Copy confirmată prin semnătura electronică  

obligatoriu

4

Certificat eleberat de către Inspectoratul Fiscal privind lipsa sau existența datoriilor,valabil în ziua desfășrării.

Copie confirmată prin semnătura electronică  

obligatoriu

5

Raport financiar 2019

Copie confirmată prin semnătura electronică  

obligatoriu

6

Formular informativ despre ofertant forma F 3.7 

Original, semnat electronic

obligatoriu

7

Declaraţie privind obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari conform formularului F 3.8

Copie confirmată prin semnătură electronică

obligatoriu

8

Declarație privind personalul de specialitate formularul

 F .12

Copie confirmată prin semnătura electronică

obligatăriu

9

Avizul Inspecției de Stat în Construcții

Copie confirmată prin semnătura electronică

obligatoriu

10

Date bancare (cod fiscal,IBAN,banca)

Copie confirmată prin semnătura electronică

obligatoriu

11

Garanția executării lucrărilor min. 5 ani

Stipulată in oferta OE, și declarația de garanție separate semnat electronic 

obligatoriu

 1. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz, nu este necesar.

 2. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu.

 3. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului : -

 4. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai preț.

 5. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Ponderea%

 1. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

 • până la: [ora exactă] SIA RSAP

 • pe: [data] SIA RSAP

 1. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: 

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

 1. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

 2. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse. 

 1. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
  Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

 2. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat. 

 3. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se cere.

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

 1. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

 1. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):Nu se cere.

 2. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:Nu se cere.

 3. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:__

 4. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_________________________

 5. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic

Se va utiliza/accepta sau nu

depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare

Se acceptă

sistemul de comenzi electronice

Nu se accepta

facturarea electronică

Se acceptă

plățile electronice

Se acceptă

 1. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

(se specifică da sau nu)

 1. Alte informații relevante:OE obligatoriu va prezenta în termen de 1 zile actele suplimentare solicitate de către AC.

 

Conducătorul grupului de lucru: Govhar Buinițkaia     ________________                L.Ș.