Вы здесь: Главная Полезная информация Объявления Экономическим агентам Объявление на закупка ноутбуков

Объявление на закупка ноутбуков

 

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție: contract de valoare mica

[Formatul documentului nu va fi modificat]

 

 1. Denumirea autorităţii contractante: IPLT Nicolae Milescu Spatarul mun. Chișinău

2. IDNO: 1017620000834                                                                                                               

 1. Tip procedură achiziție: contract de valoare mica
 2. Obiectul achiziției: laptopuri pentru N. Milescu Spătarul.
  1. Data publicării anunțului de intenție: 20 ianuarie 2022
  2. Acest(ă)anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării: laptopuri pentru N.Milescu Spătarul Conform necesităţilor: IPLT N. Milescu Spătarul mun. Chișinău

 (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2022.

 1. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: MD20TRPDAK314110A15294AB
 1. Modalităţi de plată: prin transfer.                                                                                                 

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin contract de valoare mica:

Laptopuri:

Capacitate memorie operativa,               8GB,

Tip memorie operativa                           DDR4

Capacitate SSD                                  256 GB

Slot pentru card                                       da

Camera Web                                           da

Conectare fără fir                                     Wi-Fi, Bluetooth

Conectare prin fir                                     USB 2.0,USB 3.2, HDMI, Ieșire căști

 

 1. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.
 2. Tipul contractului: Bunuri.
 3. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): 31.12.2022
 4. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 10 luni
 5. Locul executării lucrărilor: mun.Chişinău, str. P. Florilor 14/4
 6. Modalitatea de efectuare a evaluării: după cel mai mic preţ
 7. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: _________________

_______________________________________________________________________________

 1. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, precum şi ponderile lor:

a)      ________________________________________________________________________

b)      ________________________________________________________________________

 1. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): [indicaţi]________________________________________________________________________
 2. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

 

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei:

Obligativitatea

2.

Oferta

online

Da

 

 1. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

a)      Denumirea autorităţii contractante: IPLT Nicolae Milescu Spatarul mun.Chișinău

b)     Adresa: mun.Chişinău, str. Florilor 14/4

c)      Tel: 069353530

d)     E-mail: nmspataru@mail.ru

e)      Numele şi funcţia persoanei responsabile: Iermicioi Ala

Setul de documente poate fi obținut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant).

a)      Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa:  nmspataru@mail.ru

b)     În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participareîn conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

 1. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şiştampilat, urmează a fi prezentate:

a)     Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

-          pînă la: [ora exactă] ____________________________________________________

-          pe: [data] _________________________________________________

b)     Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante şi locul concret de depunere a ofertelor]IPLT Nicolae Milescu Spatarul, str. Florilor

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

 1. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.
 2. Termenul de valabilitate a ofertelor:
 3. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: _____________________________
 4. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos] _____________

a)      Nu se cere.

 1. Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor;

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

 

Conducătorul grupului de lucru:  Buinitkaia Govhar